July 17, 2024
Aso

Bakit nagmumuta ang isang Mata ng Aso

Ang pagmumuta ng mata ng aso ay maaaring magkaroon ng iba’t ibang mga dahilan. Isang posibleng sanhi ay ang eye irritation o pagka-irita ng mata. Ang mga mata ng aso ay sensitibo tulad ng mga mata ng tao, at maaaring ma-irita dahil sa mga kagat ng insekto, usok, polusyon, alikabok, o iba pang mga allergen. Kapag nagka-irita ang mata, ang natural na reaksyon nito ay magluluha upang protektahan at linisin ang mata mula sa mga nakaka-irita.

Isa pang posibleng dahilan ng pagmumuta ng mata ng aso ay ang dry eye syndrome o ang kondisyong kung saan hindi sapat ang pag-produce ng luha ng mata. Ang luha ay mahalaga upang maging malusog at ma-moisturize ang mata. Kapag kulang ang produksyon ng luha, maaaring magresulta ito sa pagkakaroon ng tuyong mata na madalas na sumasama sa pagmumuta. Ang kondisyong ito ay maaaring dulot ng mga impeksyon, pamamaga, o anumang iba pang mga salik na nakaka-apekto sa normal na produksyon ng luha.

Halimbawa ng Gamot sa Muta sa Mata ng Aso

Terramycin Ophthalmic Ointment

Product Features&Details: Oxytetracycline Hydrochloride W/ Polymyxin B Sulfate. Terramycin Ophthalmic Ointment With Polymyxin B Contains 0.5% Oxytetracycline And 10,000 Units Of Polymyxin B Per Gram Of Sterile Petrolatum Base.

Terramycin With Polymyxin B Ophthalmic Ointment Is Indicated In The Treatment Of Superficial Ocular Infections Involving The Conjunctiva And/Or Cornea Due To Susceptible Microorganisms.

Terramycin With Polymyxin B Ophthalmic Ointment Is Administered As A Small Quantity(Approximately 1cm) Of The Ointment Which Should Be Applied Into The Conjunctiva Sac Of The Lower Lid 4 To 6 Times Daily Until The Infection Is Cleared And Healing Is Complete.

Terramycin Ophthalmic Ointment For Dog Cat Conjunctiva For dogs & cats Corneas Inflamed Eyes 3.5g

Gentamicin Eye Drops

Opthalmic Eye Drops for Pet Cat Dogs Chicken Pigeon Poultry Eye Infection Gentamicin

Tobramycin Eye Drops

Tobramycin Ramitob Eye Drops For Pets Cat and Dogs and Eye Infection Better than Gentamycin

Neomycin-Polymyxin B-Bacitracin Ophthalmic Ointment

Artificial Tear Solutions (Lubricating Eye Drops)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *